موبایل انگشتی

تلـفن انگشــتی که به زودی وارد بازار جهانی موبایل خواهد شد، در این موبایل صدا از طریق ارتعاشاتی که از طریق بدن شما فرستاده میشود از مچ دست به انگشتان و بعد به گوش شما میرسد ????

finger phone