قیمت
قیمت روزانه: 8,000 تومان

یک روزه 8,000تومان

هفتگی 36,000تومان

ماهیانه 74,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره Forza Motorsport 5 یکی از بازی سری مسابقات درونی شهری است که شما می توانید از رانندگی داخل آن لذت ببرید با رقبا خود به مسابقه بپردازید و با شکست آن ها بتوانید ماشین خود را ارتقا دهید شما از یک بدهی در این بازی شروع می کنید و باید به عنوان راننده ای بسیار قوی خود را دوباره مطرح نمایید